Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kameny moudrosti

17. 3. 2009

Kameny moudrosti

Tyto kameny říkají pravdu a současně lžou. Hrají si a tváří se vážně. Pamatuj si, že není nic co je třeba nalézt. Pamatuj, že konečná pravda je za slovy. Kameny jsou dobré pouze k poukázaní na Sílu a její přeměny. Jakmile pochopíš tuto Sílu, nač se věnovat kamení?

1.

Na počátku všeho byla

bezejmenná věčná síla

Vesmírnou Sílu nemožno pojmou slovy, neboť je vždy všude a ve všem. Mysli smrtelníků je nepředstavitelná, není však nedosažitelná. Přirozeností Síly je přirozenost, která je taková jaké je. Je na všem nezávislá, nemá žádný zjev či tvar. Jejím tělem není žádné tělo. Nelze jí k ničemu přirovnat, ani k prázdnotě a přece je dokladem skutečnosti.

V průběhu věků se nikdy nezměnila, nikdy nežila nebo nezemřela, zjevila se či zmizela, vzrostla či upadla. Není čirá nebo kalná, dobrá nebo zlá, minulá nebo budoucí, pravá nebo falešná, mužského nebo ženského principu. Nebojuje o uskutečnění. Nepodléhá Zákonu. Nemá pevnost nebo formu, neboť přirozenost Síly je bez formy a vše co má formu není Síla.

Lze jí vnímat prostřednictvím jejích hmotných proměn, které tvoří Zákon, neboť se dějí podle něho. Ten zákon jest nejvyšším řádem nepodléhající změnám. Zákonem udržujícím rovnováhu. Zákonem podle něhož vše vzniká, rozvíjí se a zaniká. Ten Zákon říká, že každá příčina vyvolává příslušný následek. Ten zákon platí ve třech světech.

Hle, toť první všech kamenů moudrosti.

 

 

 

2.

Vesmírné Síla je jednota

vzešlo z ní světlo a temnota

To co dělá světlo světlem činí i temnotu temnou. Světlo a temnota tak mohou existovat jen díky své vzájemnosti, vždy navzájem spojeny a nemohou existovat samostatně neboť by ztratily svůj smysl. Tyto protichůdné síly jsou přítomny v každém předmětu, citu i myšlence.

Dokud se není světlo a temnota sto sloučit, tvoří bojové mocnosti a jedna síla se mění v druhou. Zmenší-li se jedna vzroste druhá. Dosáhne-li jedna síla extrému, obrátí se toto přepnutí v prospěch síly opačné. Nejvyšší náplní světla je nepatrná příměs temnoty a nejvyšší náplní temnoty je nepatrná příměs světla. Obě síly se navzájem přitahují, aby stále znovu obnovovaly narušovanou rovnováhu Zákona.

* Síla světla je aktivní, plná pohybu, tepla a prudkosti.

 

 

* Síla temnoty je naopak pasivní, klidná, chladná a jemná.

* Síla světla je mužského charakteru, příliš duchovní a vnější.

* Síla temnoty je ženského principu, tělesná, hmotná a vnitřní.

* Síla světla panuje výšinám, ale ve svém extrému se řítí do hlubin a do středu.

* Síla temnoty pak náleží hlubinám, ale míří vzhůru, od středu pryč.

Hle, takový jest druhý kámen moudrosti.

3.

Souboj světla a tmy

stvořil člověka a sny

Odvěký souboj světla temnoty, ducha a hmoty, dal vzniknout síle nové - duši.

Duch to jest mysl, intelekt a to v bytostech, co jim umožňuje chápat sebe samotné -vědomí. Tento duch je však závislý na těle z masa a kostí. Působením ducha na tělo a těla na ducha formuje se charakter a povaha bytosti. Duše směřuje jednání skrze pudy, vášně a city k sobě i ostatním k zachování sebe sama a k zachování rodu. Po způsobu libosti a nelibosti nutí bytost jednat určitým způsobem, motivuje jí a dává jejímu životu smysl. Vše živé a smrtelné existuje tedy ve třech sférách, světě myšlenek, světě citů a světě masa a kostí. Když duše spojí se s duchem, dosáhne moudrosti, míru a nesmrtelnosti. Když však zůstává nerozhodna mezi duchem a tělem, ovládají jí vášně a těká z jednoho předmětu na druhý v kole osudovém. Oddá-li se duše tělu, ztrácí soudnost, stane se nevědomou a podléhá časné smrtí.

Hle, takový jest třetí kámen moudrosti.

 

4.

 

Oheň, voda, země, vzduch

ve třech říších vládne duch.

Moudrý je ten, kdo ví, že všechno ze třech říší vychází ze Síly - mysli nezrozené, mysli přirozené, mysli probuzené.

Ve světě tří říší vládnou čtyři elementy a všechna hmota nabývá čtyř skupenstvích. Nejhutnější pevné skupenství je přiřazeno živlu země. Ovládáno je temnotou, která ho činí pevným a tělesným. Druhým v pořadí je skupenství kapalné, skupenství živlu vody. Podobno je duši, která mu dala moc nad city. Dalším skupenstvím hmoty je skupenství plynné, náležící živlu vzduchu. Toto ovládáno je světlem, které mu propůjčuje moc nad pohybem a duchem. Posledním a nejjemnějším skupenstvím je skupenství plazmatu, skupenství živlu ohně. Oheň nejpodobnější je Síle, nejstarší živlů všech s mocí velikou, vládne živlům zbývajícím jež proti němu pouhou iluzí s pouhým snem se zdají.

Živli se mění jeden v druhý, podle tlaku prostředí v němž se živly nacházejí a úsilí jež se skrze živly projevuje.

 

Hle, takový jest čtvrtý kámen moudrosti.

5.

Nesmrtelné kosti,

přidají ti ctnosti

Oheň spojuje tři světy v jedinou říši nesmrtelných - Království světla. Království je však střeženo pěti překážkami. Ty překážky jsou neřesti. Ty překážky přemáhají ctnosti. Ty ctnosti jsou soucit, čistota, čest, odvaha a moudrost.

Soucítit je cítit s poraženými trpícími a chybujícími. Být vnímavý k potřebám druhých, pomáhat jim kdykoliv je možné jim pomoci. Mít dobré srdce schopné odpuštění, jemnosti a něhy. Být štědrý a dávat když jsi žádán a ctít život.

Být čistý znamená očistit své srdce od chlípností, zkrotit žár pudů a vášní, přemoci nenávist, závist a hněv. Vzdát se sobectví, touhy po požitcích a zachovat si klid.

Čest vede k odpovědnosti, morálce a spravedlnosti. Být čestný zahrnuje říkat pravdu, plnit své slovo, nekrást, jednat s nestrannou spravedlností, být tolerantní, neužívat opojné prostředky, necizoložit, být oddaný, uctivý a důstojný.

Odvaha je síla postavit se zlu, zapálenost proti nepravostem, odhodlanost dodržovat ctnosti, rozhodnost nadšení a statečnost v myšlenkách i skutcích.

Moudrost je využívat světla k získání většího světla. Postupovat po cestě poznání. Nehájit falešné učení. Přemýšlet o marnosti pozemských věcí a přelétavosti života.

Hle, takový jest pátý kámen moudrosti.

Komentář k pěti kamenům

1.

Zlé činy končí strádáním - dobré požehnáním.

První kámen hovoří o Vesmírné Síle a o tom, jak se Síla projevuje skrze Zákon. Pod Vesmírnou Sílou si můžeš představit mnoho: vesmír, přírodu, Boha nebo kupříkladu nekonečno. Brzy však zjistíš, že žádná z těchto věcí se tak úplně představit nedá, protože mysl normálního člověka - "smrtelníka" si sice dovede představit meč, strom nebo horu, ale představit si něco, co nemá žádný tvar a je vždy, všude a ve všem, poněkud přesahuje smrtelníkovy možnosti. Vědci jí nazývají nekonečnem, filosofové numinézem, věřící Bohem. Nauč se chápat, že mnoho kultur a nejen kultur říká stejné věci rozličně. Neveď zbytečné spory kvůli něčemu tak hloupému jako jsou slova. Říkejme tomu Síla, ale nezapomínejme, že to slovo je jen poznávajícím štítkem.

Vesmírný Zákon - zákon příčiny a účinku je projevem Síly, stejně tak jako přírodní zákony jsou projevem přírody. Ten zákon platí ve třech světech. Ve světě hmoty jako zákony fyzikální a chemické, ve světě duše jako zákony psychologické a karma a ve světě ducha jako zákony matematiky a logiky. Ptáš se, zda jsou tyto zákony spravedlivé?

Hloupí smrtelník bude brát Zákon jako nespravedlivý, neboť bude soudit podle toho, že jedni mají víc a druzí méně. Průměrný smrtelník neznalí těchto zákonů bude je považovat za spravedlivé nebo nespravedlivé v závislosti na tom, jak se mu právě daří a jak moc uspokojuje svojí smrtelnost, svoje ego. Moudřejší, avšak stále chybující člověk bude tyto zákony vidět jako spravedlivé, jelikož se dějí podle přesného a nestaraného řádu. A konečně Moudrý člověk zná tyto zákony a nepovažuje je ani za spravedlivé, neboť ví, že spravedlnost a nespravedlnost jsou jen pojmy vzešlé z lidské mysli.

 

2..

V tvé mysli je Světlo a Temnota.

Jsou stále přítomné a mění se jako příčina a následek.

Mysl smrtelníků není schopna chápat věci přímo a dokonale skrze Sílu, dokáže však chápat srovnáváním. Síly světla a temnoty nechápej jen jako světlo a tmu, ale jako dva opačné principy (jin-jang, dobro-zlo, aktivní-pasivní ...).

 

Smrtelníci jsou jako malé hloupé děti, které vidí celý svět čenobíle - buď jsi dobrý nebo zlý, se mnou nebo proti mě, vyhraješ nebo prohraješ, žiješ nebo ne. Ti moudřejší a zkušenější smrtelníci jsou schopni pochopit, že na všem zlém je něco dobrého a na všem dobrém něco zlého, že někdo může být přítelem, ale nemusí se semnou na všem shodnout. Vidí sice černobíle, ale už ne v tak ostrých kontrastech, avšak v mnoha odstínech šedi. Moudří tím, že znají Sílu nemusí myslet v protikladech, ale vidí věci takové jaké jsou. Neznají libost nebo nelibost. Jejich tělu, citům nebo mysli nelze tedy ublížit a žijí neskonale vyrovnaným a krásným životem, který nekončí smrtí.

Věz, že extrémy jsou si podobné. Mudrc se podobá bláznu, velmi dobrý člověk, člověku zlému a duchovně vyspělá společnost penězochtivé sektě tupců.

Pamatuj, že věci následující vnější princip světla (waj) jsou sice rychlé a znatelně účinkují už za krátký čas, ale jejich přílišná prudkost je může snadno zlomit a může být plná nebezpečí. Užívej ho tedy při náročných životních situacích, nebo když bude potřeba podat jednorázový vysoký výkon. Vnitřní princip temnoty (nej) je sice daleko pomalejší než světla, trvá dlouho, než dosáhneš výsledků, ale je bezpečnější a jeho konečsíla může být daleko větší než u síly světla.

Znovu připomínám, že síly světla a temnoty jsou jen názvy pro dva opačné principy. Nic víc - nic míň. To si pamatuj!

  

3.

Tělo je trup lodi, duše plachta a duch kormidlo.

třetí z kamenů moudrosti bývá přezdíván kamenem člověka, neboť potrojnost je lidská. Člověka tedy můžeme chápat na třech úrovních, neboli ve třech sférách či třech říších. Do úrovně hmoty a těla spadá vše co můžeme našimi smysly bezprostředně vnímat. U člověka je to tedy maso, kosti, vnitřnosti, krev, tělní tekutiny a mnoho dalšího. Druhou úrovní je sféra duševní, do které patří naše povahové vlastnosti. Jsou to formy, kterými se projevují naše pudy a vášně. Tyto city můžeš navíc rozdělit podle toho zda se cit týká někoho jiného, nebo tebe samotného. Do první skupiny patří třeba nenávist někoho, nebo třeba úcta k někomu. Do druhé pak řekněme třeba přílišná sebedůvěra, nebo z toho horšího soudku kupříkladu lenost. Poslední je úroveň ducha, mysli myšlení a logiky. Pro snazší pochopení těchto pojmů ti dám konkrétní příklad. Řekněme, že přijdeš před bránu rytířského chrámu. V tvé mysli se vynoří vzpomínka na pravidlo, že vždy když přijdeš do chrámu tak se máš uklonit. V duchu se rozhodneš, že tak učiníš, protože ti to připadá správné - to byla práce ducha. Náhle pocítíš, že k chrámu cítíš velikou úctu - to je práce duše. A tak se uskutečníš myšlenku uklonit se velmi uctivě což může vypadat například jako velmi pomalý a hluboký úklon trupu a jemné přivření očí - to byla práce těla.

Geniálnost pěti kamenů spočívá v tom jak jeden kámen vychází z druhého. Z prvního kamene Síly rozlišováním vznikl kámen druhý, kámen světla a temnoty. Přeměna však nebyla u konce a tak druhý kámen zplodil třetí. Z muže-světla a ženy-temnoty se vzniklo dítě s vlastní duší. Pevná a hmotná temnota stala se tělem, vysoké a rychlé světlo stalo se myslí. Vzájemným působením jedné síly na druhou vznikla síla třetí, to jest duše dávající povahu, důvod žít a pocity radosti i smutku. To nám praví kámen třetí.

 

4.

Tělo je jako lampa, duše olej, duch knot a síla moudrosti její plamen. Ta lampa rozptyluje veškerou temnotu a nevědomost. Ta lampa může zažehnout tisíce.

Kámen trojnosti, to jest těla, duše a ducha odráží se v kameni čtvrtém. Jako země - ze všech elementů nejpevnější a nejhmotnější jest přiřazena tělu, jako voda vládkyně citů tvořících povahu a jest přiřazena duši tak je vzduch lehký a rychlý jako myšlenka jest přiřazen duchu. K úplnosti však ještě schází element čtvrtý z nich nejjemnější, tedy oheň - dle tohoto dělení živel nejvíc podobný Síle.

O živlech pojednává už středověká tradice jejíž kořeny spadají kamsi do antiky, či zřejmě ještě někam mnohem hlouběji do Egypta a ještě hlouběji kam sahá paměť našich kronikářů. Jisté je, že Platón chápal zemi jako princip dostředivý a přiřazoval jí barvu žlutou nebo hnědou. Oheň chápal jako princip žárový jemuž přiřazoval barvu červenou. Vodu chápal jako princip chladový a její barva jest zelená jako dno moří a oceánů. Vzduch chápal jako princip odstředivý a barvy modré jako obloha. Ve středověku mnozí chápaly přílišnou aktivitu a vznětlivost jako přebytek ohně, nadbytek země pak působil silný materialismus, obezitu či sexuální pud. Nedostatek země se projevuje jako přílišný idealismus a úniky z reality.Přebytek vody způsobuje přecitlivělost a málo vody pak nedostatek citlivosti a vnímavosti. Mnoho vzduchu přináší pohyb a lehkost, a však nedostatek neschopnost se přizpůsobit.

V říši duše se špatné stránky projevují:

* u ohně jako: výbušnost, mstivost, nenávist, hněv, zlost, krutost a žárlivost.

 

* u vody jako: bezcitnost, nevšímavost, lhostejnost a chladnost.

* u vzduchu jako: upovídanost, pomlouvačnost, chlubivost a přeceňování se.

* u země jako: lenost, pomalost, těžkopádnost, znuděnost a stagnace.

A ty dobré stánky se projevují:

* u ohně jako: aktivnost, odvaha, nadšení, zapálenost a rozhodnost.

* u vody jako: jemnost, vnímavost, citlivost a něžnost.

* u vzduchu jako: bystrost, hbitost, rozumnost a tvořivost.

* u země jako: trpělivost, odpovědnost, úcta a praktičnost.

Ohni odpovídá vůle, vzduchu rozum, vodě city a zemi smysly a pudy.

O živlech se můžeme doslechnout též z pohádek, které jsou mnohdy moudrými příběhy plnými symbolů a moudrosti. Oheň zde zastupují ohniví muži - salamandři a ohniváci, vzduch víly - sylfy, větrníci a meluzíny, vodu rusalky - undiny a vodníci, zemi trpaslíci - gnómové a permocíci. Toť praví kámen čtvrtý.

 

5.

Kdekoliv nalezneš potěšení tam nalezneš i otroctví!

Poslední kámen moudrosti přidává k čtyřem živlům pátý element - Vesmírnou Sílu. Kruh se uzavírá, neboť dokonalost jednoty se opět projevuje. Pět ctností je cesta vedoucí k probuzené mysli - k osvícení.

Tělo je jako trup lodi, duše plachta a duch kormidlo. Vášně ženou tuto loď kupředu vstříc Království světla, kde není smrt, bolest ani žal. Smrtelníkům však brání uzřít toto Království pět jedovatých červů hnijících v srdci. Ty červy jsou neřesti. Ty červy tě činí smrtelným. Jejich podstatou je bezcitnost, bezectnost, zbabělost, hloupost a chtíč. Rozhodneš-li se vybojovat si od nich svobodu, vyzbroj se dobře ctnostmi. Hledej meč z hlubin, štít gnómů, brnění kované salamandry, přilbici moudrých sylf a bělostný plášť andělů. Pak najdi zlatého draka pravdy a napij se jeho krve poznání. Tehdy se ti otevřou oči.Tehdy se staneš opravdovým Rytířem světla, Tehdy budeš svobodný. Příčina a následek ti budou jasně patrné. Pochopíš, že nebe a peklo je přímo před tvýma očima. Lidé jsou však jako slepí, kteří nevědí, že existuje světlo. I kdybys jim to vysvětloval stále nebudou věřit. To proto, že jsou slepí. Síla je však všude, kdekoliv jsi ty. Síla je přirozeností všech bytostí. Pravím ti, nelpi na jevech a překonáš všechny překážky, neboť kdekoliv nalezneš potěšení tam nalezneš i otroctví. Zahoď své ego a spatříš Sílu. Můj komentář byl plný symbolů a přirovnáních, proto nikdy nezapomeň, že pravda je za slovy!

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář